ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU INNOLOT 2

 

Zapytanie  ofertowe  na  przeprowadzenie  badań   na  potrzeby  realizacji  projektu w ramach Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” związanego z tematem ISN-B27

„Zaawansowane metody produkcji oraz regeneracji łopatek turbin silników lotniczych”.

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

ULTRATECH sp. z. o. o

ul. Fabryczna 4A

39-120 Sędziszów Małopolski

Konsorcjum firm, którego liderem jest Ultratech sp. o. o. ogłasza konkurs na opracowanie oferty wykonanie zadań badawczych dla realizacji projektu .

Zakres oferty:

 • Badania mikrostruktury warstw żaroodpornych,
 • Badanie odporności na utlenianie cykliczne , izotermiczne oraz hot- corossion,
 • Wykonanie oprzyrządowania do mocowania łopatek w komorze spalania,
 • Przeprowadzenie prób zgodnie w temperaturze do 1200°C,
 • Opracowanie technologii napawania laserem stopu na bazie kobaltu na powierzchnię zamka bandaża zewnętrznego łopatki turbiny silnika wytworzoną z nadstopu niklu, w tym:
 • Charakterystyka morfologii zastosowanych proszków z zastosowaniem mikroskopii skaningowej,
 • Dobór optymalnych parametrów procesu napawania laserowego,
 • Wytworzenie próbek modelowych jedno i wielowarstwowych oraz przeprowadzenie badań właściwości wytworzonej napoiny: analiza mikrostruktury, badania składu fazowego i chemicznego, badania twardości i głębokości przetopu materiału podłoża,
 • Wytworzenie demonstratora technologii – zamka bandaża zewnętrznego łopatki turbiny silnika z wytworzoną warstwą i przeprowadzenie kompleksowych badań napoiny : analiza mikrostruktury, badania składu fazowego i chemicznego, badania twardości i głębokości przetopu materiału podłoża (oczekiwana twardość warstwy wierzchniej 60 HRC),
 • Przeprowadzenie badań porównawczych wytworzonego Demonstratora z warstwą wytworzoną metodą TIG w zakresie ścieralności.

Zadania są planowane do finansowania w ramach działania 1.2 „ „Sektorowe programy B+R”,w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Warunkiem złożenia zamówienia jest zakwalifikowanie projektu do finansowania przez NCBIR.

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 3. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji będącej załącznikiem do dokumentacji konkursu INNOLOT.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe oraz badania przemysłowe obejmujące następujący zakres:

– opracowanie analizy stanu wiedzy oraz aktualnych rozwiązań w przemyśle lotniczym związanych z napawaniem oraz technologiami wytwarzania dyfuzyjnych warstw alumindkowych.

IV. Oferty wariantowe : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r.

VI. Opis warunków/udział w postępowaniu:

O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 2. Dysponują niezbędną wiedzę i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
 3. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
 4. Spełniają warunki podane w regulaminie konkursu INNOLOT, dotyczącej realizacji usług badawczych dla Beneficjenta wykonującego projekt.

Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć :

 1. Osobiście w siedzibie spółki (sekretariat firmy)
 2. Przesłać pocztą na adres : Marek Bujny

Ultratech sp.o.o.

Ul. Fabryczna 4A

39-120 Sędziszów Małopolski

W nieprzekraczalnym terminie : do 15.07.2015 godzina 15:00( liczy się data dostarczenia do firmy). Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

VIII. Wymagania ogólne:

 1. Każdy wykonawca może tylko złożyć jedna ofertę
 2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia, wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, podpisy osób upoważnionych i daty sporządzenia oferty.
 3. Dopuszczenia się dostarczenie elektroniczne w wersji PDF na adres podany w k-cie VII z późniejszym dosłaniem dokumentacji papierowej.
 4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze lub maszynie do pisania.
 5. Wymagane jest aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złożony w sposób umożliwiający ich dekompletację.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 8. Walutą oferty jest PLN.
 9. W zaoferowanej cenie muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw.
 10. Wykonawca powinien podać cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto ( z podatkiem VAT).
 11. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.
 12. Okres związania ofertą : 60 dni
 13. Procedura wyboru wykonawcy:

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy drogą przeglądu ofert.

 1. Kryteria oceny ofert:

– doświadczenie w obszarze tematyki zamówienie udokumentowane publikacjami -25%

-udokumentowane wdrożenia 25%

-cena 50%

 1. Rozliczenie pracy przedmiotu Zamówienia: etapami. Odbiór pracy na podstawie protokołu odbioru pracy podpisanego przez upoważnione osoby.
 2. Warunki płatności na podstawie Protokołu odbioru pracy płatność przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe do 14 dni po wystawieniu faktury VAT.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Ultratechu: Marek Bujny +48 608536285; e-mail : m.bujny@ultratech.pl

IX. Szczegółowe wymagania zamówienia

Członkowie zespołu Wykonawcy realizujący usługę powinni mieć doświadczenie w zakresie realizowanej usługi badawczej oraz niezbędny dorobek naukowy:

 1. Publikacje w czasopismach tematycznych naukowych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( min.5),
 2. Udział w realizacji projektów badawczych w obszarze tematyki zamówienia (min.2)
 3. Aplikacyjne prace badawcze w przemyśle z obszaru objętego przedmiotowym zamówieniem (min.1)
 4. Wykonawca powinien posiadać najmniej kategorię B w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.Nr96, poz.615 ze zm.), tj. wymienione art.2 ptk.9 ustawy rodzaje jednostek organizacyjnych , prowadzących w sposób ciągły badania naukowe i prace rozwojowe.
 5. Wykonawca powinien posiadać w zespole realizującym przedmiotową usługę badawczą zatrudnionego minimum 1 pracownika w stopniu dr habilitowanego nauk technicznych oraz minimum 3 pracowników w stopniu doktora nauk technicznych z zakresu inżynierii materiałowej , inżynierii powierzchni , nauki o materiałach lub dziedziny pokrewnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU INNOLOT 2

Zapytanie  ofertowe  na  przeprowadzenie  badań   na  potrzeby  realizacji  projektu w ramach Programu sektorowego „INNOLOT – innowacyjne lotnictwo” związanego
z tematem IN-A49 „Zaawansowane technologie remontowe komponentów silników pomocniczych (APU)”

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

ULTRATECH sp. z. o. o.

ul. Fabryczna 4A

39-120 Sędziszów Małopolski

Konsorcjum firm, którego liderem jest Ultratech sp. o. o. ogłasza konkurs na opracowanie oferty wykonanie zadań badawczych dla realizacji  projektu: .

Zakres oferty:

 • Przeprowadzenie badań dotyczących wyboru nowoczesnych metod napawania,
 • Napawanie wybraną metodą łopatek silników lotniczych,
 • Przeprowadzenie badań właściwości napawanego materiału,
 • Kontrola kształtu i geometrii łopatek.

Zadania są planowane do finansowania w ramach działania 1.2 „ „Sektorowe programy B+R”,w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

 

Warunkiem złożenia zamówienia jest zakwalifikowanie projektu do finansowania przez NCBIR.

 

 II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 3. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji będącej załącznikiem do dokumentacji konkursu INNOLOT.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo-rozwojowe oraz badania przemysłowe obejmujące następujący zakres:

 • Opracowanie analizy stanu wiedzy oraz aktualnych rozwiązań w przemyśle lotniczym związanych z napawaniem łopatek.

IV. Oferty wariantowe : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r.

VI. Opis warunków udział w postępowaniu:

O udzieleniu zamówienia mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
 2. Dysponują niezbędną wiedzę i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;
 3. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu;
 4. Spełniają warunki podane w regulaminie konkursu INNOLOT, dotyczącej realizacji usług badawczych dla Beneficjenta wykonującego projekt.

Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć :

 1. Osobiście w siedzibie spółki (sekretariat firmy)
 2. Przesłać pocztą na adres : Marek Bujny

Ultratech sp.o.o.

Ul. Fabryczna 4A

39-120 Sędziszów Małopolski

W nieprzekraczalnym terminie : do 15.07.2015  godzina 15:00( liczy się data dostarczenia do firmy). Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

VIII. Wymagania ogólne:

 1. Każdy wykonawca może tylko złożyć jedna ofertę.
 2. Oferta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia, wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, podpisy osób upoważnionych i daty sporządzenia oferty.
 3. Dopuszczenia się dostarczenie elektroniczne w wersji PDF na adres podany w punk-cie VII z późniejszym dosłaniem dokumentacji papierowej.
 4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze lub maszynie do pisania.
 5. Wymagane jest aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złożony w sposób umożliwiający ich dekompletację.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
 7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 8. Walutą oferty jest PLN.
 9. W zaoferowanej cenie muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw.
 10. Wykonawca powinien podać cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto ( z podatkiem VAT).
 11. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.
 12. Okres związania ofertą : 60 dni
 13. Procedura wyboru wykonawcy:

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy drogą przeglądu ofert.

 1. Kryteria oceny ofert:

– doświadczenie w obszarze tematyki zamówienie udokumentowane publikacjami -25%

-udokumentowane wdrożenia 25%

-cena 50%

 1. Rozliczenie pracy przedmiotu Zamówienia: etapami. Odbiór pracy na podstawie protokołu odbioru pracy podpisanego przez upoważnione osoby.
 2. Warunki płatności na podstawie Protokołu odbioru pracy płatność przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe do 14 dni po wystawieniu faktury VAT.

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Ultratechu: Marek Bujny +48 608536285; e-mail : m.bujny@ultratech.pl

IX. Szegółowe wymagania zamówienia

Członkowie zespołu Wykonawcy realizujący usługę powinni mieć doświadczenie w zakresie realizowanej usługi badawczej oraz niezbędny dorobek naukowy:

 1. Publikacje w czasopismach tematycznych naukowych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( min.5),
 2. Udział w realizacji projektów badawczych w obszarze tematyki zamówienia (min.2),
 3. Aplikacyjne prace badawcze w przemyśle z obszaru objętego przedmiotowym zamówieniem (min.1),
 4. Wykonawca powinien posiadać najmniej kategorię B w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.Nr96, poz.615 ze zm.), tj. wymienione art.2 ptk.9 ustawy rodzaje jednostek organizacyjnych , prowadzących w sposób ciągły badania naukowe i prace rozwojowe,
 5. Wykonawca powinien posiadać w zespole realizującym przedmiotową usługę badawczą zatrudnionego minimum 1 pracownika w stopniu dr habilitowanego nauk technicznych oraz minimum 3 pracowników w stopniu doktora nauk  technicznych z zakresu inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, nauki o materiałach lub dziedziny pokrewnej.

X. Uwagi:

Podpisana umowa z wybranym oferentem będzie miała charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach programu INNOLOT dla projektu „Zaawansowane metody produkcji oraz regeneracji łopatek turbin silników lotniczych”.


 

Realizowane Projekty:

 

Podpisana umowa z wybranym oferentem będzie miała charakter warunkowy. Jej realizacja uzależniona zostanie od otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach programu INNOLOT dla projektu „Zaawansowane metody produkcji oraz regeneracji łopatek turbin silników lotniczych”.

1. Program Regionalny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: Projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych”

2. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Baza wiedzy i inteligentne eksperymentalne przyrządy do obróbki wiotkich części silników lotniczych”.

3. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT” pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej”.

4. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT” pt. „Technologie wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych materiałów”.

 


 

Ostatnio zrealizowane Projekty:

 1. POIG 1.4 – 4.1: Projekt „Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych”
 2. POIG 6.1: Projekt„Plan rozwoju eksportu Ultratech Sp. z o.o.”

 

 

Przetargi: