1. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT”pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej”.

2. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT2” pt. Zaawansowane technologie wytwarzania łopatek turbin metodami obróbki skrawaniem, zautomatyzowanym polerowaniem oraz drukowaniem 3D” Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (POIR.01.02.00-00-0016/15-01)

3. Projekt pn. Technologie kształtowania mikro i makrogeometrii narzędzi z materiałów super twardych w procesie implementacji zaawansowanych technik laserowych, realizowany w konsorcjum
w ramach Działania 1.2. Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii zaawansowanej produkcji narzędzi
z materiałów super twardych przy zastosowaniu technik laserowych do obróbki skrawaniem części silników lotniczych z superstopów oraz konstrukcji lotniczych z materiałów stopów lekkich.

Wartość projektu dla Ultratech Sp. z o.o.: 1 303 000,00 PLN

Wartość dofinansowania dla Ultratech Sp. z o.o.: 948 000,00 PLN

4. Projekt realizowany w ramach Programu H2020 FRAMEWORK PROGRAMME pt. „More Affordable Small Aircraft Manufacturing”

5. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne pt. „Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny”

6. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt. „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych”

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku firmy Ultratech poprzez zaimplementowanie wyników realizacji czterech projektów B+R, wdrożenie technologii obróbki łopatek turbin dla przemysłu lotniczego i łopatek energetycznych turbin gazowych oraz wysoko obciążonych krytycznych struktur nośnych statków powietrznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotu.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnych wyrobów o znacząco ulepszonych parametrach eksploatacyjnych w postaci łopatek turbin silników lotniczych
i stacjonarnych turbin energetycznych oraz statycznych struktur nośnych statków powietrznych

Wartość Projektu: 12 927 300 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 306 000,00 PLN

7. W dniu 30.04.2020 r. firma Ultratech Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, przy ulicy Fabrycznej 4a, zakończyła realizację projektu pn. „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych”
w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W ramach realizacji projektu wdrożone zostały technologie, będące wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, na podstawie których uruchomiona została produkcja innowacyjnych produktów, jakim są: łopatki do sekcji gorącej turbin i silników lotniczych wykonane z żarowytrzymałych nadstopów niklu oraz elementy nośne statków powietrznych (m.in. wręgi, wsporniki).

Ostatnio zrealizowane Projekty:

1. POIG 1.4 – 4.1: Projekt „Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych”

2. POIG 6.1: Projekt„Plan rozwoju eksportu Ultratech Sp. z o.o.”

3. Program Regionalny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: Projekt „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki skomplikowanych detali lotniczych”

4. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Baza wiedzy i inteligentne eksperymentalne przyrządy do obróbki wiotkich części silników lotniczych”.

5. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT” pt. „Technologie wytwarzania narzędzi do obróbki skrawaniem wyrobów o złożonej geometrii z trudnoobrabialnych materiałów”.

Projekt pn. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sposobu mocowania do obróbki frezowaniem cienkościennych elementów strukturalnych śmigłowców i samolotów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenie.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Ultratech Sp. z o.o. i podniesienie poziomu jej innowacyjności, poprzez przeprowadzenie prac rozwojowych i poszerzenie oferty Spółki o nowe wyroby.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej w postaci dużych, cienkościennych elementów strukturalnych i śmigłowców oraz innowacji procesowej – technologii produkcji dużych, cienkościennych elementów strukturalnych samolotów i śmigłowców, wykonywanych metodą obróbki skrawaniem z walcowych płyt aluminiowych.

Wartość Projektu: 2 326 928,41 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 006 219,20 PLN

Projekt pn. Dotacja na kapitał obrotowy dla Ultratech Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 283 294,77 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 283 294,77 PLN

Projekt pn. Wzrost konkurencyjności firmy Ultratech poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania łopatek do silników lotniczych i turbin energetycznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.
Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Ultratech Sp. z o.o. i podniesienie poziomu jej innowacyjności, w oparciu o wdrożenie innowacji produktowej, będącej rezultatem własnych prac badawczo-rozwojowych.
Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania z żarowytrzymałych nadstopów niklu łopatek i segmentów kierujących do średnich i dużych silników lotniczych i gazowych turbin energetycznych i rozpoczęcie produkcji nowej generacji łopatek turbin lotniczych i gazowych turbin energetycznych średniej i dużej mocy.

Wartość Projektu: 6 500 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 900 000,00 PLN

W dniu 30.04.2021 r. firma Ultratech Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, przy ulicy Fabrycznej 4a, zakończyła realizację projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy Ultratech poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania łopatek do silników lotniczych i turbin energetycznych” w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W ramach realizacji projektu wdrożona została technologia wytwarzania z żarowytrzymałych nadstopów niklu łopatek i segmentów kierujących do średnich i dużych silników lotniczych i gazowych turbin energetycznych, na podstawie, której uruchomiona została produkcja innowacyjnych produktów: łopatek turbin lotniczych i gazowych turbin energetycznych średniej i dużej mocy oraz łopatek (segmentów) kierujących.

W sprawie szczegółowej oferty prosimy o bezpośredni kontakt.