W dniu 15 listopada 2018, podczas uroczystej Galii Kongresu 590, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował firmę Ultratech Nagrodą Gospodarczą w kategorii Lider MŚP. Nagrodę odebrał z rąk Prezydenta Wiceprezes Marek Bujny.

1. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT”pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej”.

2. Projekt realizowany w ramach Programu „INNOLOT2” pt. Zaawansowane technologie wytwarzania łopatek turbin metodami obróbki skrawaniem, zautomatyzowanym polerowaniem oraz drukowaniem 3D” Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2015 r. (POIR.01.02.00-00-0016/15-01)

3. Projekt realizowany w ramach programu „INNOLOT” pt. „Zaawansowane technologie kształtowania warstwy wierzchniej narzędzi z materiałów super twardych technikami laserowymi”

4. Projekt realizowany w ramach Programu H2020 FRAMEWORK PROGRAMME pt. „More Affordable Small Aircraft Manufacturing”

5. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne pt. „Uniwersalny Turbogazowy Układ Mikrokogeneracyjny”

6. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt. „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych”

7. W dniu 30.04.2020 r. firma Ultratech Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, przy ulicy Fabrycznej 4a, zakończyła realizację projektu pn. „Wdrożenie technologii obróbki łopatek turbinowych oraz technologii wysokowydajnej obróbki krytycznych struktur nośnych statków powietrznych”
w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W ramach realizacji projektu wdrożone zostały technologie, będące wynikiem prac B+R Wnioskodawcy, na podstawie których uruchomiona została produkcja innowacyjnych produktów, jakim są: łopatki do sekcji gorącej turbin i silników lotniczych wykonane z żarowytrzymałych nadstopów niklu oraz elementy nośne statków powietrznych (m.in. wręgi, wsporniki).


Ostatnio zrealizowane Projekty:

1. POIG 1.4 – 4.1: Projekt „Opracowanie i uruchomienie produkcji innowacyjnej sprężarki spiralnej stosowanej w zaawansowanych technologiach medycznych”

2. POIG 6.1: Projekt„Plan rozwoju eksportu Ultratech Sp. z o.o.”